Huy Hung Coffee Company
Cà phê bền vững
Cà phê chứng nhận 4C

Hiệp hội 4C là tổ chức thực hiện Bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê (Common Code for the Coffee Community: 4C) Hiệp hội 4C (Common Code for the Coffee Community Association) có trụ sở lại Bonn – Cộng hòa liên bang Đức.