Huy Hung Coffee Company
Tổ cà phê Đăk Mar

Tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững - gọi tắt là tổ Đắk Mar - là một tổ hợp tác phi lợi nhuận, chuyên sản xuất cà phê sạch theo tiêu chuẩn của FLO và phân phối theo kênh thương mại công bằng.